Varumärken

Med en varumärkesregistrering kan du skydda kännetecken som särskiljer dina varor och tjänster från andras, exempelvis, ord, figurer, slogans, förpackningar, ljud, musikslingor eller dofter.

Våra tjänster innefattar bland annat

Registrerbarhetsbedömning
Vi bedömer om ditt varumärke är registrerbart.

ID-koll
Vi utför förundersökning för att se om ett identiskt eller liknande varumärke redan finns registrerat i länder av intresse.

Inlämning av varumärkesansökan
Vi utformar och lämnar in din varumärkesansökan i Sverige, EU, som internationell ansökan eller nationellt i utlandet

Förnyelse
Vi bevakar förnyelsefrister åt dig och ombesörjer betalning av förnyelseavgiften för att hålla ditt varumärke vid liv.

Invändning/Hävning
Vi hjälper till med invändning mot eller hävning av varumärkesregistrering för att förhindra andra att få skydd för ett identiskt eller liknande varumärke. Vi hanterar även invändningar mot och hävning av din varumärkesregistrering.

Intrång
Vi bedömer och hanterar intrång i din eller annans varumärkesregistrering eller oregistrerade skydd.

Bevakning
Vi bevakar ditt varumärke mot identiska eller liknande varumärke som registreras.

Varumärkesmanual
Vi tar fram en varumärkesmanual åt dig.

Exempel på varumärken som vi har hjälpt till att skydda

KlimatfabrikenN4NanologicaPalleaPlaypilotPS of SwedenTwistshake

Fler av våra kunder

Boliden, Babota, Opiflex Automation, Robotdalen

Swea IP Law har levererat tjänster på toppnivå med ett bemötande som varit både professionellt och responsivt rakt igenom. Vi känner oss mycket trygga i deras händer.

Adam Chrigström, VD & grundare, Playpilot

Fakta

Vad krävs för att man ska kunna registrera ett varumärke

Varumärket behöver inte vara nytt, men det får inte användas eller vara registrerat sedan tidigare för liknade varor och tjänster av någon annan. Varumärke får inte vara beskrivande för varan eller tjänsten.

Skyddstid

Det finns ingen begränsning för skyddstid för en varumärkesregistrering. En varumärkesregistrering måste förnyas med jämna mellanrum genom att betala en avgift, vanligtvis vart 10:e år. Varumärket kan förnyas hur många gånger som helst. Däremot finns det ett användningskrav som innebär att varumärket måste användas, annars finns det risk för att det hävs.

Att tänka på

Använd ditt varumärke, exempelvis, genom att märka produkten, dess förpackning och de dokument som följer med produkten, med varumärket. Använd varumärket i all marknadsföring och på hemsidan. Genom användning av varumärket stärker du skyddet för detta.

Ansökningar i andra länder

Du kan lämna in ansökningar om registrering av varumärke i Sverige, EU, internationellt via WIPO och nationellt i andra länder. Inom 6 månader från ansökans inlämningsdag finns det möjlighet att gå vidare och lämna in varumärkesansökningar i andra länder med s.k. prioritet. Det innebär att du får räkna den första inlämningsdagen som inlämningsdag även för senare inlämnade ansökningar på samma varumärke. Eftersom det inte finns något krav på att ett varumärke är nytt är det möjligt att när som helst lämna in ansökningar i andra länder.

Inarbetning av varumärke

Ett varumärke anses vara inarbetat om det inom en betydande del av kretsen av användare för samma typer av produkter/tjänster, är väl känt och associeras med produkten/tjänsten som varumärket används för. Ensamrätten som grundar sig enbart på inarbetning gäller bara inom det geografiska område där varumärket är inarbetat.

Intressanta länkar

Patent- och registreringsverket (PRV)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
European Union Intellectual Property Office

Typ av varumärkesskydd

Beroende på vilket skyddsomfång du vill ha kan du ansöka om registrering av

Nationella varumärkesansökningar ska lämnas in till de nationella patentverken. I Sverige är det Patent- och registreringsverket (PRV) som hanterar registrering av varumärkena.

Hur går det till att registrera ett svenskt varumärke

 • Det är lämpligt att först göra en s.k. förundersökning för att kontrollera om ett identiskt eller liknande varumärke redan finns registrerat för samma typ av varor eller tjänster i Sverige innan ansökan lämnas in.
 • Olika varor och tjänster är indelade i olika klasser. Vi hjälper till att ta fram vilka klasser som varumärkesansökan ska täcka. Därefter tar vi fram en varu- och/eller tjänsteförteckning som specificerar de varor och tjänster som varumärket ska användas för.
 • En svensk varumärkesansökan lämnas in till Patent- och registreringsverket (PRV). Först genomgår den en formell granskning vilken riktar sig mot att hitta brister i ansökan. Sedan bedöms det om det finns materiella hinder för registrering av varumärket, t.ex. om varumärket saknar särskiljningsförmåga och är förväxlingsbart med ett tidigare registrerat varumärke eller firma. Om granskaren hittar några hinder mot registrering av varumärket utfärdas ett föreläggande, som måste besvaras i tid.
 • Om inga hinder mot registreringen hittas eller brister åtgärdats registreras och publiceras varumärket.
 • Inom tre månader från kungörelsedagen får vem som helst invända mot registreringen av ditt varumärke. Om invändning inkommer får du svara på den. Sedan fattar PRV beslut om registrering av varumärket eller om helt/delvis avslag.
 • Vi påminner när varumärket ska förnyas. På ditt uppdrag betalar vi förnyelseavgiften och håller varumärket vid liv.

Med en EU varumärkesregistrering kan hela EU täckas med en enda inlämnad ansökan.

Hur går det till att registrera ett EU varumärke:

 • Det är lämpligt att först göra en s.k. förundersökning för att kontrollera om ett identiskt eller liknande varumärke redan finns registrerat för samma typ av varor eller tjänster i något land inom EU innan ansökan lämnas in.
 • Olika varor och tjänster är indelade i olika klasser. Vi hjälper till att ta fram vilka klasser som varumärkesansökan ska täcka. Därefter tar vi fram en varu- och/eller tjänsteförteckning som specificerar de varor och tjänster som varumärket ska användas för.
 • En varumärkesansökan lämnas in till registreringsmyndigheten European Union Intellectual Property Office, som bland annat har till uppgift att registrera EU-varumärken. Varumärkesansökan innehåller information om det sökta varumärket och den framtagna varu- och/eller tjänsteförteckningen.
 • När varumärket har lämnats sker ingen annan granskning än av ren formalia.
 • Varumärket publiceras och den som vill invända mot ansökan kan göra detta inom 1 månad.
 • Om det finns något liknande varumärke inom EU informeras innehavaren till den äldre rättigheten om den nya ansökan och ges möjlighet att invända mot varumärket. Om ingen invändning lämnats in inom dessa tre månader (eller om invändningen avslagits) blir varumärket registrerat.
 • Vi påminner när varumärket ska förnyas. På ditt uppdrag betalar vi förnyelseavgiften och håller varumärket vid liv.

Varumärkesskydd i flera länder kan erhållas genom inlämning av en enda ansökan till det internationella patentverket WIPO. En internationell varumärkesansökan måste ha en nationell varumärkesansökan eller varumärke som en bas. En efterföljande ansökan med designering av ytterligare länder kan lämnas in senare.

Hur går det till att registrera ett internationellt varumärke:

 • Varu- och/eller tjänsteförteckning kontrolleras och anpassas till de utvalda länderna.
 • Varumärkesansökan lämnas in. Ansökan vidarebefordras till WIPO.
 • Om WIPO efter en formell granskning registrerar varumärket meddelas alla designerade länderna om detta. Sedan görs granskningen i varje designerat land, vilket inte får ta längre tid än 12-18 månader. Om inga hinder uppstår får varumärket skydd i varje designerat land.
 • Om patentverket i ett designerat land hittar några hinder mot registrering av varumärket utfärdas ett föreläggande, som måste besvaras av ett lokalt ombud i landet.
 • Det internationella varumärket förnyas via WIPO. Vi påminner när varumärket ska förnyas. På ditt uppdrag betalar vi förnyelseavgiften och håller varumärket vid liv.

En separat nationell varumärkesansökan kan lämnas in i ett eller flera önskade länder. För att hantera ansökningar behöver ett utländskt ombud i landet av intresse anlitas. Vi samarbetar med ombud från olika länder och kan hantera inlämningen av varumärkesansökningar åt dig.