Patent

Med patent kan man skydda en idé eller en funktion. Det går exempelvis att få patent på anordningar, system och metoder.

VÅRA TJÄNSTER INNEFATTAR BLAND ANNAT

Rådgivning
Vi ger råd om hur din idé eller produkt kan skyddas på bästa sätt.
Vi kan vara med i utvecklingsprojekt och identifiera idéer som är lämpligt att skydda.
Vi kan lära era medarbetare om IP och hur de ska hantera IP frågor.
Vi kan komma ut till ditt företag och hålla föredrag om IP.

Patenterbarhetsbedömningar
Vi bedömer om en idé är patenterbar. Vi kan även hjälpa till med att bedöma om en uppfinning som innehåller mjukvara är patenterbar.

Inlämning av patentsökningar
Vi utarbetar, lämnar in och handlägger patentansökningar via PRV i Sverige och andra länder, vilket ofta kräver samarbete med lokalt utländskt ombud.

Invändning/Ogiltighetsförklaring
Vi sköter invändningar mot och ogiltighetsförklaring av beviljade patent.

Patentintrång
Vi bedömer och hanterar patentintrång i dina och andras patent.

Freedom-to-operate
Vi utreder om det finns "Freedom-to-operate", dvs. om det finns patent som hindrar försäljning/nyttjande av din produkt eller metod.

Konkurrentbevakning
Vi kan bevaka konkurrenternas patentaktivitet.

IP databas
Vi håller vår IP-databas uppdaterad och gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt söka efter information om dina ärenden, och få en överblick över din IP portfölj.

Utläggning (outsource) av IP-verksamhet
Vi kan ta hand om hela er IP-verksamhet.
Vi kan vara med i utvecklingsprojekt och identifiera idéer som är lämpligt att skydda.
Vi kan hjälpa till att bygga upp en struktur för uppfinningsanmälan och hantera uppfinnarersättningar.
Vi kan hjälpa er att lägga upp IP-strategier.
Vi håller IP-databasen uppdaterad och gör det möjligt för er att snabbt och enkelt söka efter information om era ärenden, och få en överblick över er IP-portfölj.
Vi lär era medarbetare om IP och hur de ska hantera IP-frågor.

Några av våra kunder

ABB, Acturum Life Science AB, Boliden AB, Nanologica AB, Pallea AB, Opiflex Automation AB, APEA, Scandinavian Robotics AB, BIOKOL KB, SVENSK SOLTEKNIK AB

Värdesätter samarbetet med Swea och deras snabba och korrekta svar

Biokol KB, www.biokol.eu

SWEA IP Law har bra tekniska förståelse och förmåga att formulera bra och starka patent. De förstår oss små innovatörer, är lätta att samarbeta med samt har ett bra strategiskt tänk runt patent- och varumärkesskydd. Jag kan verkligen rekommendera SWEA IP Law.

Johan Frisk, Opiflex Automation AB

Trevligt bemötande, bryr sig om sina kunder, tar hand om och lyssnar på kunden.

Larry Heij, Svensk Solteknik AB

Professionell och personlig leverans av förstklassigt resultat.

Pia Hill, ABB Robotics

En tillförlitlig patentbyrå.

Acturum

Fakta

Var försiktig så din uppfinning inte blir offentlig innan patentansökan har lämnats in. Om du behöver berätta om uppfinningen för en samarbetspartner, kund eller leverantör innan patentansökan har lämnats in, rekommenderar vi att du skriver ett sekretessavtal med dessa.

Uppfinningen som ska skyddas måste ha nyhet, uppfinningshöjd och teknisk effekt.

Nyhet: Att uppfinningen ska vara ny betyder att uppfinningen inte får vara publicerad/offentliggjord någonstans i världen av någon, inklusive av uppfinnaren själv eller företaget där uppfinnaren är anställd, innan patentansökan lämnas in. En uppfinning räknas som publicerad exempelvis om den har marknadsförts, sålts, visats på en mässa, visats på Internet, omnämnts i ett föredrag eller på annat sätt publicerats muntligen eller skriftligt. Den kan vara publicerad var som helst i världen och på vilket språk som helst för att utgöra ett hinder för att få patent.

Uppfinningshöjd: Uppfinningen ska skilja sig väsentligt från vad andra gjort tidigare. Det får inte vara uppenbart för en fackman inom området att komma på uppfinningen eller lösningen på problemet som är grunden för uppfinningen.

Teknisk effekt: Uppfinningen ska ha en teknisk karaktär samt vara industriellt applicerbar. På den här punkten stupar ofta uppfinningar inom mjukvara. För att ett dataprogram ska vara patenterbart måste algoritmen bakom programmet lösa ett tekniskt problem. Vi kan hjälpa till med att bedöma om en uppfinning som innehåller mjukvara är patenterbar.

  • För att ta reda på om en uppfinning är ny brukar vi rekommendera att först göra en nyhetsgranskning av uppfinningen. Den som gör nyhetsgranskningen letar i ett antal patentdatabaser och på webben för att se om det finns något publicerat som liknar uppfinningen.
  • Baserat på resultatet av nyhetsgranskningen gör vi en bedömning av uppfinningshöjden och därmed möjligheterna att få patent på uppfinningen.
  • Därefter utformar vi en patentansökan. Patentansökan ska innehålla text och ritningar som beskriver uppfinningen, och patentkrav som definierar patentets skyddsomfång.
  • Vi lämnar in patentansökan till lämpligt patentverk.
  • Patentverket gör en bedömning av patenterbarheten genom att söka i olika databaser och sedan göra en bedömning av uppfinningshöjden baserat på resultatet av sökningen.
  • Om patentverket bedömer att uppfinningen är patenterbar beviljar de patent på uppfinningen. I annat fall får vi ett föreläggande från dem där de motiverar varför uppfinningen inte anses vara patenterbar. Vi ges då en möjlighet att bemöta patentverkets kritik genom att argumentera för att uppfinningen är patenterbar och/eller snäva in patentkraven.
  • För att upprätthålla ett patent måste årsavgifter betalas in till patentverket. I början är avgifterna låga, men ju längre tid patentet varit i kraft desto dyrare blir årsavgifterna. Syftet med detta är att bara viktiga patent och sådana som verkligen används ska behållas. Anledningen till att årsavgifterna blir dyrare under patenttiden är att patentinnehavaren förväntas tjäna tillbaka sina utvecklingskostnader/patentkostnader ju äldre patentet blir.
  • Bara för att man har fått ett patent betyder det inte att man med säkerhet får behålla det hela patentets livstid. När patentet har blivit beviljat finns det en möjlighet för tredje part att invända mot patentet. Även om patentverket har gjort en nyhetsgranskning är det inte säkert att de har hittat alla nyhetshinder. Tredje part har också rätt att ansöka om hävning av ett patent när som helst under patentets livstid om man har hittat något nytt nyhetshinder.

Skyddstid är 20 år från inlämningsdagen

Att lämna in en patentansökan i Sverige medför en förhållandevis billig ansökningsavgift och ett tidigt utlåtande från PRV som kan användas i beslutsprocessen för om man vill gå vidare internationellt. Ansökningen lämnas in till PRV som går igenom ansökningshandlingarna och gör en sökning för att se om det finns något nyhetshinder mot uppfinningen. När sökningen är gjord skickas ett förläggande från PRV, normalt inom 6 – 8 månader. Man kan då besluta att svara på föreläggandet och argumentera/ändra ansökan för att överbygga hinder. Besvaras föreläggandet innebär det att granskaren hos PRV går igenom ansökan igen för att se om tillräckliga argument finns för att bevilja patent. Ett nytt föreläggande skickas sedermera ut med ett beviljande eller ett avslag. Det första föreläggandet kommer alltså i god tid innan prioritetsårets utgång, vilket kan underlätta sökandens beslut om hur man vill gå vidare.

Inom ett år från patentansökans inlämningsdag finns möjlighet att gå vidare och lämna in patentansökningar i andra länder med s.k. prioritet. Det innebär att man får räkna den första inlämningsdagen som inlämningsdag även för senare inlämnade ansökningar på samma uppfinning. Det finns flera vägar att gå vidare med en patentansökan i länder utanför Sverige, antingen direkt eller med ovan nämnda prioritet från en tidigare inlämnad ansökan.

Patent Cooperation Treaty (PCT) bygger på en internationell överenskommelse mellan ett stort antal länder/regioner* över hela världen. En PCT-ansökan ger en vägledande bedömning av patenterbarheten, men leder inte direkt till patent. När tiden för PCT-ansökan löper ut (30-31 månader från inlämningsdagen, varierande för olika länder) måste nationella ansökningar lämnas in i de länder/regioner* där man önskar erhålla patent. Det är sedan upp till de nationella patentverken att besluta om patent ska beviljas eller ej baserat på den preliminära patenterbarhetsbedömning som utfärdats under PCT-fasen samt granskningar utförda av de nationella patentverken.

En fördel med att lämna in en PCT-ansökan först är att man får en preliminär bedömning av patenterbarheten, på vilken man sedan kan stödja sitt beslut om nationella ansökningar. En ytterligare fördel är att man kan skjuta upp beslutet om vilka länder ansökan ska lämna in i och således även skjuta upp kostnaderna för nationella ansökningar.

* Exempel på regioner är European Patent Convention (EPC), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

Den europeiska patentkonventionen (EPC) är en överenskommelse mellan ett stort antal europeiska länder. En ansökan om patent kan lämna in till Europapatentverket (EPO). EPO granskar patentansökan och kan bevilja patent i alla medlemsländer. För att det beviljade patentet ska bli giltigt krävs s.k validering i de länder man slutgiltigt vill ha patentskydd i. Kraven för validering varieriar, t.ex kräver vissa medlemsländer att en översättning av patentet lämnas in till de nationella patentverken samtidigt som en avgift betalas.

Man kan även söka patent i andra länder utan att gå via PCT eller någon region. Ofta krävs dock att man använder sig av ett lokalt patentombud i det land man söker i. Man kan söka direkt eller använda prioritet från en tidigare ansökan inom 12 månader från prio-datum.

Visa produkter måste bli godkända för försäljning innan man kan gå ut på marknaden. Som kompensation för tiden som myndigheten behöver för sitt godkännande kan man få ersättning i form av patenttidsförlängning, data exklusivitet, pediatrisk- och särläkemedel exklusivitet.

För att få maximal förlängning på din ensamrätt på stora marknader som Europa, USA och Japan måste man kunna regelverket med alla krav som ställs i de olika marknaderna.

Referenser