IP-strategier

En IP-strategi är en strategi för hur företaget kan hantera sina immateriella tillgångar för att på bästa sätt uppnå företagets mål. Med en IP-strategi kan företaget förbättra sin affärsstrategiska hantering av sina immateriella tillgångar.

VÅRA TJÄNSTER INNEFATTAR BLAND ANNAT

Vi identifierar företagets immateriella tillgångar och utreder ägandefrågor.

Omvärldsanalys och jämförelse med andra jämförbara produkter/tjänster.

Framtagande av IP strategi och en plan för genomförande av strategin.

SWOT-analys av företagets immateriella tillgångar.

Vi ser över IP-organisationen inom företaget.

Vi tar fram IP Guider och Manualer för företag.

Vi tar fram anti-pirat-strategier.

Vi tar hand om hela er IP-verksamhet.

Kundcase

IP strategi APEA

APEA var ett nystartat företag när vi kom in för att göra en IP Strategi. Vi började med att framställa en översikt över alla immateriella rättigheter som fanns inom företaget samt en översikt över alla avtal med konsulter och leverantörer, etc. Genom detta identifierades flera immateriella rättigheter varav några var registrerade och andra inte. Sedan gjorde vi en marknadsanalys där vi utförde en sökning av eventuella konkurrerande produkter. En IP strategi utvecklades med hjälp av informationen som hade kommit fram. Mallar för avtal och uppfinningsanmälan togs fram.

IP strategi Robot System Products in Scandinavia AB

Robot System Products är ett företag som har funnits länge och har försäljning i stora delar av världen. De kände att de behövde få bättre koll på sin egen IP, och på vilka skydd konkurrenterna har. En fullständig IP strategi utfördes. Vi gjorde en genomgång av vilka rättigheter företaget äger och vad dessa ger för skydd. En sökning på konkurrenternas patent utfördes och resultatet analyserades. Detta ledde till att vi satte upp en profil för kontinuerlig bevakning av konkurrenternas patent.

Så lätta att jobba med!

PO Thorén, APEA

Fakta

Högre pris

 • Patent på funktioner som gör produkten bättre än konkurrenternas, hindrar konkurrenterna från att använda samma funktioner
 • Starkt varumärke gör det möjligt att ta ut högre pris
 • Unik design som är skyddad ger ensamrätt

Ökad försäljning

 • Arbeta med att ständigt förbättra produkterna, och skydda förbättringarna
 • Bevaka konkurrenterna och inte acceptera att de gör intrång

Lägre kostnader

 • Billigare och bättre produktionsteknik (Patentskyddad/hemlig)
 • Billigare produkt kan patentskyddas
 • Genom att licensiera ut viss patenterad teknik kan intäkter erhållas som gör att kostnader kan hållas nere för produkten
 • Billigare att köpa licenser än att utveckla själv

Steg 1: Identifiering av immateriella tillgångar och ägandefrågor

 • Vilka är företagets mål och affärsplan
 • Företagets immateriella tillgångar identifieras:
  Vilka registrerade skydd finns och vilken livslängd har de?
  Vilken oregistrerade IP finns?
  Affärsstrategiskt viktiga innovationer identifieras.
 • Ägandeskapet till de identifierade tillgångarna utreds:
  Vem äger rätten till dataprogram, design, och copyright skyddade skapelser?
  Vilka avtal finns?

Steg 2: Omvärldsanalys

 • Omvärlden och konkurrenterna studeras:
  Vilka jämförbara tjänster/produkter som finns på marknaden?
  Vad har konkurrenterna att erbjuda?
 • Företagets egna tjänster och produkter jämförs med det som finns på marknaden.
 • Baserat på jämförelsen dras slutsatser.

Steg 3: Framtagning av strategi och plan för genomförandet

 • Vilka skydd behöver sökas nu?
 • Behöver det göras en ”Freedom to operate” undersökning?
 • Behövs nya avtal?
 • Rutiner tas fram för att identifiera uppfinningar som kan skyddas
 • Rutiner för avtal med anställda, konsulter och underleverantörer
 • Rutiner för att hantera affärshemligheter
 • Strategi för licensiering
 • Hur ska man bevaka sina konkurrenters immateriella rättigheter?
 • Hur ska man agera vid intrång?
 • Vilka länder ska man söka skydd i?

Styrka i en portfölj syns bäst när man får en samlad översikt av alla registrerade och oregistrerade immateriella rättigheter som finns inom företaget. Det är ofta värdefullt att återkoppla inverkan av immateriella rättigheter till företagets resultat.

Vid en SWOT-analys skapas en översikt av alla immateriella rättigheter i företaget samt av konkurrenternas position, och utvecklingsarbete kopplas till framtidens resultat.

S - strength – t. ex. identifiering av IP
W - weakness – t. ex. position hos konkurrenterna och hantering av ägandefrågor
O - opportunities – t. ex. koppling med R&D och andra utvecklingsstrategier
T - threats – t. ex. bemöta intrång av både egna och andras rättigheter

Immateriella rättigheter kan skapa ensamrätt på marknaden och kan därför användas för att hålla konkurrenterna borta från marknaden. Kopplingen mellan affärsplanen och immateriella rättigheter är väsentlig för företagets resultat och utvecklingsmöjligheter. Därför är det bra när en plan för immateriella rättigheter kan vara en del av affärsplanen. En bra koppling mellan immateriell rätt och affärsplan skapar kunskap om hur företaget utifrån de tillgångar man har och den marknadsposition man bedömer är bäst, ska gå vidare med sitt utvecklingsarbete, och hur företaget ska kombinera registreringar av immateriella rättigheter med strategier för hantering av know-how, avtal och liknande.

Kunskap om utvecklingar hos konkurrenter kan användas för att styra den interna utvecklingen. Förutom att man vill kontrollera att ingen gör intrång i någon rättighet man har, är det även viktigt att kontrollera att man inte själv gör eller kommer att göra intrång i någon annans rättighet. Med hjälp av konkurrensbevakning vet man hur företaget ska positionera sig på marknaden och får benchmarking mot konkurrenter och potentiella samarbetspartners positionering på marknaden.

När affärsplanen, forskningsplanen och IP strategin är integrerade kan man skapa möjligheter för företagets inkomster på kortare och längre sikt. Genom att låta oss vara med i utvecklingsprojekt kan vi identifiera idéer som är lämpliga att skydda.

Många avtal har någon påverkan på immateriella rättigheter. Genom att samla ihop avtal och göra en översikt kan dessa immateriella rättigheter integreras bättre i affärsplanen.

Rådgivning om IP, strategier och kopplingar mellan IP och affärsplanen kan göra skillnad i planering och intäkter.