Designskydd

Med en designregistrering/mönsterregistrering kan man skydda en produkts utseende. Designskydd kan fås för nyskapande formgivning och design av allt från vardagsföremål till industridesign, oavsett om det är fråga om prydnadsföremål eller nyttoföremål.

Våra tjänster innefattar bland annat

Registrerbarhetsbedömning
Vi bedömer om din design är registrerbar och gör undersökning för att se om en identisk eller liknande design redan finns registrerad.

Inlämning av designansökan
Vi utarbetar och lämnar in designansökningar i Sverige, EU och andra länder enligt formella krav som ställs av registreringsmyndigheterna. Därefter hanterar vi designansökningarna fram till registrering.

Förnyelse
Vi påminner om förnyelse av din design och betalar förnyelseavgiften för att hålla din designregistrering vid liv.

Invändning / Hävning
Vi hjälper till med invändning eller hävning av designregistrering för att förhindra andra att få skydd för en identisk eller liknande design. För att hjälpa dig behålla skydd för din design hanterar vi även invändnings- eller hävningsförfaranden mot din designregistrering.

Intrång
Vi bedömer och hanterar intrång i din eller annans desinregistrering eller oregistrerade skydd.

Vi är nöjda med Swea IP Law. De är flexibla, kunniga och bra på att hitta bra lösningar. Vi känner oss i trygga händer.

4Light AB

Fakta

Vad krävs

För att kunna ansöka om designskydd krävs att designen skiljer sig från tidigare känd och registrerad design samt att den är särpräglad, d.v.s. den får inte vara för enkel.

Designen måste vara ny, därför är det viktigt att tänka på att inte offentliggöra din design om du vill ansöka om designskydd. Har du offentliggjort designen och ändå vill ansöka om ett designskydd har vissa länder något som kallas ”Grace Period”, vilket innebär att man har 12 månader på sig att lämna in ansökan efter offentliggörandet. Både Sverige och EU tillämpar grace period.

Vid ansökan ska bilder på designen lämnas in. Bestämmelser över hur bilderna ska se ut skiljer sig mellan olika länder.

Skyddstid

En designregistrering gäller i de flesta länder för en eller flera femårsperioder, räknat från den dag då ansökan om registrering lämnades in. Vid utgången av en period kan man förnya skyddsperioden genom att betala en avgift, dock maximalt 25 år.

Ansökningar i andra länder

Inom 6 månader från designansökans inlämningsdag finns möjlighet att gå vidare och lämna in designansökningar i andra länder med s.k. prioritet. Det innebär att man får räkna den första inlämningsdagen som inlämningsdag även för senare inlämnade ansökningar på samma design.

Att tänka på

En designregistrering är ett bra komplement till en patentansökan, eftersom den ger ett snabbt och billigt skydd. Det är viktigt att begära designansökan hemlig om man senare vill lämna in en patentansökan på samma produkt eftersom en publicering av designen kan utgöra ett nyhetshinder mot patentet.

Intressanta länkar

Patent- och registreringsverket (PRV)
European Union Intellectual Property Office
World Intellectual Property Office (WIPO)

Typ av designskydd

Beroende på vilket skyddsomfång du vill ha kan du ansöka om registrering av

Så här går det till att registrera en svensk design

 • Bilder av ett designat föremål förbereds enligt krav som ställs av Patent- och registreringsverket (PRV).
 • En produktuppgift och designklass väljs för produkten.
 • En designansökan utformas och lämnas in till PRV. Hemlighållande av vissa delar av ansökan under viss tid kan begäras från PRV.
 • Ansökan granskas hos PRV. Om handläggare på PRV hittar brister i ansökan eller hinder mot registrering av designen utfärdar PRV ett föreläggande, som ska besvaras inom en viss tid.
 • Om granskningen visar ett positivt resultat registreras din design och publiceras, förutsatt att tiden för eventuellt begärt hemlighållande har löpt ut.
 • Invändning mot registrering av din design kan inkomma inom två månader efter registreringens datum.
 • Designregistreringen ska förnyas vart femte år. Vi ska påminna dig och under ditt uppdrag betala avgiften för att hålla designen vid liv.

Med en EU-designregistrering kan hela EU täckas med en enda inlämnad ansökan, till skillnad mot en svensk designregistrering som bara gäller i Sverige.

Det sker inte någon nyhetsgranskning av EU designansökan innan den registreras. Det innebär att man inte får reda på om det finns någon liknande design registrerad inom EU. Vi rekommenderar därför att man gör en nyhetsgranskning innan designansökan lämnas in för att undvika att göra intrång i någon befintlig design.

Så här går det till att registrera en EU-design

 • Underlag i form av ritningar eller fotografier tas fram. Det finns vissa krav på hur dessa ska vara utformade. Bilderna måste vara i jpeg-format, maximal filstorlek 5 MB, endast en vy per fil, maximalt 7 vyer per variant av designen och maxstorleken på bilden 2008*2835 pixlar.
 • En designansökan utformas och lämnas in till registreringsmyndigheten EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Designansökan innehåller bl.a. information om vilken klass produkten tillhör och bilder som visar hur produkten ser ut. I samband med att ansökan lämnas in är det möjligt att begära att publicering av ansökan skjuts upp.
 • När designansökan har lämnats in sker en formell granskning av ansökan innan den registreras. Om ansökan uppfyller de formella kraven registreras ansökan. Om uppskjuten publicering har begärts i samband med inlämningen av ansökan, registreras inte ansökan förrän en begäran om publicering av ansökan har lämnats in.
 • När designregistreringen har registrerats kommer den att publiceras.
 • En designregistrering kan hävas av tredje part efter registreringen om det kan bevisas att designen inte var ny när den lämnades in.
 • Registreringen ska förnyas vart femte år, dock max fyra gånger. Vi ska påminna dig och under ditt uppdrag och betala avgiften för att hålla designen vid liv.

Vi kan lämna in ansökan om registrering av designskydd i ett eller flera av de länder som är anslutna till Genèveavtalen.

Så här går det till att registrera en svensk design

 • Bilder av ett designat föremål förbereds enligt krav som ställs av WIPO (World Intellectual Property Organization).
 • En produktuppgift och designklass väljs för produkten.
 • En designansökan utformas och lämnas in till WIPO. Hemlighållande av vissa delar av ansökan under viss tid kan begäras från WIPO.
 • Ansökan genomgår granskning och registreras av WIPO, förutsatt att det inte finns några brister eller hinder. I samband med registreringen sker publicering på tidigare bestämt sätt.
 • Om brister eller hinder mot registrering av din design hittas kommer WIPO att utfärda ett föreläggande, som ska besvaras inom en viss tid.
 • Registreringen ska förnyas vart femte år, dock max fyra gånger. Vi ska påminna dig och under ditt uppdrag betala avgiften för att hålla designen vid liv.

En separat nationell designansökan kan lämnas in i ett eller flera önskade länder. För att hantera ansökningar behöver ett utländskt ombud i ett land av intresse anlitas. Vi samarbetar med ombud från olika länder och kan hantera inlämningen av designasökningar åt dig.

Inom EU kan du få ett visst begränsat skydd mot kopiering av formgivningen utan att behöva göra annat än att offentliggöra din formgivning. Skyddet gäller endast i tre år. Vill du ha ett längre och mer omfattande skydd måste du inom ett år från det att designen offentliggjordes ansöka om ett registrerat designskydd.

Innehavaren av ett oregistrerat skydd kan stöta på problem med att bevisa sin rätt till skyddet. Tvister avseende skyddande av oregistrerad rätt sker genom att en stämningsansökan lämnas in till någon av de domstolar som är utsedda av EUs medlemsstater.

Kundcase